De modernisering van het huwelijks- en erfrecht

Heel wat vernieuwingen hebben plaatsgevonden in de nazomer van 2018.

De modernisering van het huwelijksvermogensrecht is een feit!

De drie huidige stelsels blijven behouden, maar binnen elk stelsel worden er aantal veranderingen aangebracht waardoor gehuwden beter beschermd worden ingeval van een echtscheiding.

Bij overlijden van één van de echtgenoten worden tevens meer rechten toegekend aan de langstlevende echtgenoot.

 

 SCHENKINGEN

Indien echtgenoten tijdens het huwelijk waardevolle goederen schenken aan mekaar, komen deze schenkingen niet meer automatisch te vervallen bij een echtscheiding. Enkel eigen goederen kunnen worden geschonken aan de andere partner. In welk vermogen bepaalde goederen vallen, is afhankelijk van het huwelijksstelsel waaronder men is gehuwd.

Bij echtscheidingen die vanaf 1 september 2018 zijn ingeleid, dient de schenker de eerder gedane schenking uitdrukkelijk te herroepen indien hij de schenking ongedaan wenst te maken. De schenker dient zijn herroeping niet te motiveren en kan dit doen aan de hand van een aangetekende brief of een notariële akte. Het maakt geen verschil of de schenking is gedaan via een handgift, een bankgift of via een notariële akte.

In het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) kunnen echtgenoten beslissen om afstand te doen van het recht om de schenking te herroepen. Dit kunnen zij ook reeds gedaan hebben ten tijde van het opstellen van een huwelijkscontract. Indien dit niet gebeurd is, bestaat de mogelijkheid om de schenking nog te herroepen na de echtscheiding. Indien de schenking echter is opgenomen in het huwelijkscontract, kan deze enkel worden herroepen door het huwelijkscontract samen te wijzigen.

UPDATES BINNEN HUWELIJKSSTELSEL EN ERFRECHT

  1. het wettelijk stelsel

Ondernemers dienen bij echtscheiding niet langer de aankoopwaarde van hun beroepsgoederen uit te betalen aan hun ex-partner, maar hij/zij zal een vergoeding verschuldigd zijn aan de gemeenschap die gelijk is aan de waarde van de goederen op het moment van de scheiding. Bij ontbinding van het huwelijk zal de beroepsactieve echtgenoot zijn beroepsgoederen bijgevolg mogen behouden.

Een andere wijziging is dat wanneer een van de echtgenoten een opzegvergoeding krijgt of een schadevergoeding voor een opgelopen ongeval, deze persoonlijk zal worden toegekend en deze bij een echtscheiding niet zal hoeven te worden gedeeld met de ex-partner.

  1. het stelsel van scheiding van goederen

Echtgenoten die beschermd willen worden, kunnen nu ook kiezen voor een mildere vorm van ‘scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten’.

Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld bij hun huwelijk laten vastleggen hoeveel procent de ander kan krijgen van de aanwinsten in geval van scheiding. Op die manier delen ze samen in het vermogen dat werd opgebouwd, maar blijven beide partners beschermd. Een andere optie is in het huwelijkscontract een rechterlijke billijkheidsclausule op te nemen. Daardoor kan een rechter een deel van de aanwinsten aan een echtgenoot toewijzen.

Tevens kan in het huwelijkscontract een clausule worden opgenomen die zegt dat bij overlijden de langstlevende echtgenoot alles erft (volle eigendom en vruchtgebruik) en de reserve van de kinderen bijgevolg uitgesteld wordt. Kinderen kunnen dan pas erven indien beide ouders overleden zijn. Deze nieuwe regelgeving sluit tevens aan bij de hervorming van het erfrecht.

  1. Het erfrecht

Ouders kunnen sinds 1 september 2018 een familiepact sluiten en samen met hun kinderen afspraken op papier laten zetten betreffende de erfenis, die bindend zijn (cfr. de erfovereenkomst). Men kan kiezen aan wie men de helft van zijn vermogen achterlaat.

De reserve van de kinderen is nu forfaitair vastgelegd en omvat de helft van de erfenis. Deze wordt automatisch verdeeld over de kinderen in gelijke delen. De basisveronderstelling is dat men alle kinderen gelijk wilt behandelen. Indien dit niet gewenst is, zal men dit uitdrukkelijk dienen aan te geven. Dit ook maakt dat men de keuzevrijheid heeft over een groter deel van zijn erfenis in vergelijking met de oude wet.  Ook het vastleggen van afspraken omtrent een toekomstige erfenis (een nog niet opengevallen erfenis) was niet mogelijk in het oude systeem. Dit is in principe nog steeds verboden, maar kan nu wel onder strikte voorwaarden, onder andere dat dit gebeurt ten aanzien van een notaris die waakt over de belangen van alle betrokken partijen.

Een andere principe in het erfrecht is  dat een erfgenaam die een schenking heeft ontvangen, als zijnde een voorschot op diens erfdeel, deze schenking bij overlijden van de schenker opnieuw dient in te brengen, zodat bij de verdeling van de erfenis hiermee rekening kan gehouden worden. De hervorming schaft de oorspronkelijke inbreng in natura af en bepaalt dat dit voortaan in waarde moet gebeuren. Dit heeft als voordeel dat de begunstigde van bvb. een schenking van een woning de woning zelf kan behouden en dat deze enkel de tegenwaarde zal moeten inbrengen of zal moeten vergoeden.

Deze bepalingen van het nieuwe erfrecht trachten mensen meer vrijheid te bieden om hun nalatenschap te regelen. Hiermee wil de wetgever beter aan te sluiten bij de minder traditionele situaties waarin hedendaagse moderne gezinnen zich bevinden.

 

 

Deel dit blogbericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer blogberichten

Wij gaan er even tussenuit!

Aangezien wij zijn verhuisd en onze nieuwe locatie nog onder constructie is, kunnen er voorlopig helaas geen bemiddelingsgesprekken meer worden ingepland. 

Graag verwijs ik u door naar een van mijn erkende collega bemiddelaars via de lijst van de Federale Bemiddelingscommissie  op www.fbc-cfm.be