Veel gestelde vragen


De meest gestelde vragen omtrent bemiddeling.
Indien u niet vindt wat u zoekt en een specifieke vraag heeft over uw situatie,
kunt u onderaan deze pagina een individueel of informatief gesprek inplannen.

Samen met je ex-partner of je toekomstig ex-partner rond de tafel zitten, is vaak een moeilijk en/of emotioneel moment. Daarom is het vaak belangrijk om op voorhand enkele zaken duidelijk te krijgen vooraleer je dit gesprek instapt:

 1. Wat zijn mijn verwachtingen van de bemiddeling, de bemiddelaar en van mijzelf? Aangezien je enkel jouw eigen gedrag onder controle hebt, kan je best geen specifieke verwachtingen hebben t.a.v. jouw (ex-)partner.
 2. Wat is prioriteit en wat is bijzaak? Wat zijn voor mij de meest belangrijke zaken waarover ik niet wil/kan toegeven? Over welke zaken valt wel te onderhandelen?
 3. Wat is het overstijgende doel? Vb. Een goede verstandhouding behouden met de andere ouder in het belang van ons kind; Afspraken maken waardoor we de veiligheid en structuur kunnen bieden aan ons kind; Een scheiding regelen met onderlinge toestemming om kosten en een lange procedure te vermijden etc.
 4. Houd voor ogen hoe de toekomst er kan uitzien! Sommige ouders komen erg goed overeen op het moment van de scheiding en vinden het overbodig om gedetailleerde afspraken op papier te zetten. Echter is het aangewezen om alle afspraken zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven in de overeenkomst om later zoveel mogelijk duscussie te vermijden en zodoende de goede relatie te behouden. Vb. Denk ook aan de komst van nieuwe partners, nieuw samengestelde gezinnen etc.
 5. Wat zijn jouw wensen? Probeer eerst stil te staan bij wat jij zelf wil en niet meteen raad en advies van vrienden en familieleden te vragen. Tijdens het bemiddelingstraject is hier nog tijd genoeg voor en soms kunnen deze goedbedoelde adviezen de gemoederen verhitten en jouw eigen wensen naar de achtergrond doen vervagen.
 • Huwelijksboekje en eventueel huwelijkscontract;
 • Samenlevingscontract;
 • Eventueel boedelomschrijving of -verdeling;
 • Aankoopakte woning en kredietakte
 • ID-kaarten

Deze documenten zullen in de loop van de bemiddeling worden opgevraagd indien deze van toepassing zijn. Voor een eerste gesprek is het belangrijk om jullie identiteitsgegevens te weten, incl. rijksregisternummer.  

 • Hou je doel voor ogen, maar wees niet blind voor gemeenschappelijke belangen!
 • Probeer niet terecht te komen in discussies vanuit het verleden en welles-nietes spelletjes!
 • Focus niet op jullie relatie als ex-partners, maar op jullie rol als ouders!

 

 • Stel vragen aan de andere wanneer deze iets zegt dat jou triggert i.p.v. hierop te reageren.
 • Je kan niet blijven vasthouden aan eigen standpunten in de bemiddeling… onderhandelen is de boodschap!
 • Probeer het essentiële dat voor jou niet onderhandelaar is, uit te leggen en waarom dat zo belangrijk is voor jou. Op die manier kan er begrip ontstaan aan de andere kant!
 • Ga niet zomaar akkoord met bepaalde afspraken wanneer deze echt niet goed aanvoelen. Laat bepaalde thema’s soms even rusten om er wat tijd over heen te laten gaan om te reflecteren!
 • Blijf bij het thema! Focus op de zaken die je wil bespreken en niet op de persoon.
 • Verbale agressie, dreigen, intimideren, … zijn uitdrukkingen van onmacht. Blijf respectvol!
 • Denk eraan dat hoe jij naar de dingen kijkt, jouw realiteit of waarheid is. De ander kan een andere manier hebben van naar de dingen te kijken en deze visie is voor hem/haar eveneens realiteit of waarheid!
 • Als de situatie zo erg aanvoelt dat je eruit wil stappen, hou dan voor ogen hoe de situatie zou zijn indien jullie geen afspraken kunnen maken met elkaar (‘worst case scenario’). Zo hou je het uiteindelijke doel voor ogen!
 • Gun mekaar dingen in het belang van jullie kind! Hij/ zij is hier waarschijnlijk ook mee gebaat.

Voor de werkelijke start van de bemiddeling wordt het bemiddelingsprotocol overlopen met beide partijen. De bemiddelaar legt de principes uit van bemiddeling. Door middel van het bemiddelingsprotocol verbinden partijen zich ertoe om deze principes en bepaalde gedragsregels te respecteren tijdens de bemiddeling.

Bemiddeling veronderstelt dat alles wat er tijdens de gesprekken op tafel komt, vertrouwelijk blijft en legt het verbod op om hetgeen besproken werd, desgevallend in de toekomst tegen mekaar te gebruiken in het kader van een juridische procedure. Het document bevat eveneens bepalingen omtrent de tarieven, dossierkosten, … en de kosten die achteraf aan de rechtbank dienen te worden betaald.

Het protocol verbindt partijen niet tot het voltooien van een bepaald traject. Bemiddeling is altijd vrijwillig en partijen kunnen ten allen tijde de keuze maken om het traject te beeïndigen. 

Absoluut! Indien je graag ondersteund wordt door je advocaat tijdens het bemiddelingsgesprek, kan dit zeker een meerwaarde zijn. Je dient dit wel op voorhand aan te geven, zodat de andere partij ook beroep kan doen op zijn/haar advocaat.

Opgelet, je advocaat dient eveneens de principes van de bemiddeling te respecteren en dient ook het bemiddelingsprotocol te ondertekenen voor de aanvang van de bemiddeling. Vaak is het zo dat advocaten niet alle gesprekken bijwonen, maar voornamelijk aanwezig zijn bij de aanvang en het einde van de bemiddeling om eventuele juridische afspraken te beoordelen, … en om zodoende dubbele kosten te vermijden!

(Zie ook artikel: “De rol van advocaten in de bemiddeling”)

De bemiddelaar houdt steeds het belang van het kind voor ogen tijdens de bemiddelingsgesprekken. Indien jullie het belangrijk vinden dat jullie kind betrokken wordt in de bemiddeling en gehoord wordt, kan ervoor gekozen worden om het kind op gesprek te laten komen.

Indien het gaat om een eenmalig gesprek, kan de bemiddelaar zelf met jullie kind spreken; indien het kind eveneens een ‘traject’ aangaat, kan er beroep worden gedaan op een kinderpsychologe. In beide gevallen wordt samen met het kind bekeken op welke wijze de informatie kan teruggekoppeld worden aan de ouders.

In geval er een individueel gesprek wordt ingepland, is het steeds mogelijk om een vertrouwenspersoon/familielid/vriend(in), … mee te brengen.

Wanneer je samen met je (ex-)partner op gesprek komt in het kader van een ouderschapsbemiddeling of een echtscheiding, kan dit enkel met toestemming van de andere partij. Tijdens een eerste gesprek kan worden besproken of dit voor beide partijen een meerwaarde kan zijn in het bemiddelingstraject.

Kinderen jonger dan 18 jaar horen nooit thuis in een bemiddelingsgesprek tussen twee ouders!

De ouders beslissen zelf wie het groeipakket ontvangt of op welke wijze het wordt verdeeld tussen hen. Indien ouders niet tot een akkoord komen, wordt het groeipakket automatisch maandelijks gestort op de rekening van de jongste ouder.  De andere ouder kan hiertegen wel beroep aantekenen. De ouder die het groeipakket ontvangt, krijgt ook jaarlijks een kleutertoeslag, schooltoeslag en schoolbonus uitbetaald (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen).

Voor het toekennen van een sociale toeslag gaat men uit van het gezinsinkomen:

 • Bij een 50/50 -verblijsregeling kunnen beide ouders aanspraak maken op de helft van de sociale toeslag indien hun gezinsinkomen onder de vastgelegde grens ligt.
 • Indien het kind meer bij één ouder verblijft, kan enkel die ouder aanspraak maken op het volledig bedrag van de sociale toeslag indien het inkomen onder de grens ligt.

Laat het eerst en vooral duidelijk zijn dat er geen wettelijk opgelegde berekeningsmethodes zijn voor het bepalen van onderhoudsgeld.  De wet bepaalt enkel dat beide ouders moeten bijdragen in de gewone en buitengewone kosten naar evenredigheid van hun aandeel in de samengevoegde middelen.

In de bemiddeling wordt een berekeningstool gebruikt om op basis van de inkomens van de ouders, de kost van de kinderen, de verblijfsregeling ed. een bedrag te bepalen voor het bijdragen in de verblijfsgebonden kosten van de kinderen.

Echter, is het vaak meer aangewezen om op basis van jullie eigen inzicht in de kosten van jullie kinderen en jullie uitgaven en inkomsten, zelf een fair bedrag af te spreken over jullie bijdragen in de kosten van de kinderen.  

Een kindrekening is een bankrekening geopend op naam van beide ouders, exclusief bedoeld om alle kosten van de kinderen te betalen, uitgezonderd de verblijfsgebonden kosten (vb. wonen, energie en voeding).

Beide ouders hebben volmacht op deze rekening en beheren samen de kindrekening. Via e-banking hebben beide ouders zicht op deze rekening. Indien de kindrekening tekorten zou vertonen, dan wordt door de ouders samen een bedrag bijgestort conform een vooraf bepaalde verdeelsleutel.

In de bemiddeling wordt ervan uitgegaan dat de kosten elk voor de helft worden betaald, maar jullie kunnen van deze afspraak afwijken en overeenkomen dat de kosten via een andere verdeelsleutel worden gedragen. Voor de kosten aan de rechtbank wordt dit dan bijgevolg ook opgenomen in de overeenkomst.

Neen! In de bemiddeling kan, met onderling akkoord, worden afgeweken van de wettelijke voorschriften. De partijen kunnen zelf tot een oplossing komen en met eigen creatieve ideeën komen voor hun specifieke situatie, zonder dat ze rekening moeten houden met hetgeen de wet voorschrijft op dat vlak.

In de bemiddeling is het belangrijk om langs beide kanten toegevingen te doen en te onderhandelen met elkaar.

Indien uiteindelijk toch niet over alles een akkoord kan worden bereikt, is het mogelijk om op elk moment uit de bemiddeling te stappen en alsnog een juridische procedure op te starten.

Het ene sluit het andere ook niet uit! Het is zelfs mogelijk om eerst een gerechtelijke procedure op te starten en tijdens de procedure nog een bemiddelaar in te schakelen. Bemiddeling is niet kosteloos, maar wel een stuk goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Vandaar dat familierechters ook vaak eerst verwijzen naar een bemiddelaar. Indien dit niet lukt, kan men op zeer korte termijn (14 dagen) opnieuw voor de rechter verschijnen.

Neen. Wanneer de overeenkomst ondertekend is door beide partijen en de bemiddelaar de nodige documenten heeft, stuurt de bemiddelaar alle documenten samen met het verzoekschrift, op naar de bevoegde familierechtbank. Het verzoekschrift wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg om de procedure op de familierechtbank in te leiden. De verdere gerechtelijke procedure gebeurt eveneens schriftelijk.

Een bemiddelingsovereenkomst omvat allerlei afspraken die door de partijen zijn overeengekomen tijdens de bemiddeling, zoals afspraken omtrent hun ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en kosten van hun kinderen, etc.

Dit akkoord wordt op het einde van het bemiddlingstraject ondertekend door beide partijen, maar heeft dan nog geen uitvoerbare kracht. Dit betekent dat de partij die zich niet aan de afspraken houdt, op basis van de overeenkomst zelf, niet kan gedwongen worden om deze afspraken uit te voeren.

Om dit te bekomen, is het nodig dat de overeenkomst wordt gehomologeerd door de rechter, hetgeen bekrachtigd of goedgekeurd wil zeggen.

Wanneer de overeenkomst gehomologeerd is door de rechtbank, en één van de partijen leeft de afspraken niet na, dan kan de andere partij zich wenden tot de gerechtsdeurwaarder om de overeenkomst gedwongen te laten uitvoeren.

Indien men enkel een onderhandse overeenkomst heeft laten opmaken en deze niet heeft laten omvormen tot een vonnis in de rechtbank (homologeren), dan dient men zich eerst nog tot de rechtbank te wenden om de zaak te laten voorkomen.

Wanneer men de overeenkomst wel heeft laten homologeren, blijft de zaak aanhangig bij de rechtbank tot jullie kinderen niet meer ten laste zijn (blijvende saisine). In geval er zich wijzigende omstandigheden voordoen in de loop der jaren, kan de overeenkomst op een snelle en eenvoudige manier worden aangepast door de rechtbank, zonder bijkomende gerechtskosten.

Wanneer jullie tot een akkoord zijn gekomen en de overeenkomst hebben ondertekend, dient de bemiddelaar een verzoekschrift in bij de bevoegde familierechtbank. De procedure bij de rechtbank duurt gemiddeld 3 à 4 maanden en wordt administratief afgehandeld. Dit wil zeggen dat u niet meer hoeft te verschijnen voor de rechter, tenzij dit uitzonderlijk wordt bevolen door de familierechtbank

U vindt niet wat u zocht?

Om een antwoord te krijgen op uw specifieke vragen, kunt u best een informatief of individueel gesprek inplannen.
Tijdens dit gesprek kunnen we dieper ingaan op uw situatie en samen kijken naar een oplossing.
Loading...